Warunki rezerwacji

Artykuł 1: Warunki płatności
1.    Po zawarciu umowy z Wine & Dine Travels klient zobowiązany jest dokonać przedpłaty w wysokości 15% – 25% (do uzgodnienia) całości uzgodnionej ceny podróży.

2.    Jeżeli umowa podróży zawierana jest w okresie 6 tygodni przed wyjazdem, klient zobowiązany jest opłacić pełną kwotę podróży.
3.    Jeżeli płatność nie zostanie dokonana lub zostanie dokonana po terminie, uważa się, że klient nie dopełnił zobowiązania, co skutkuje tym, że wszelkie umowy i zobowiązania zawarte pomiędzy Wine & Dine Travels i klientem zostają anulowane.
4.    Pozostałą część ceny podróży należy wpłacić na konto Wine & Dine Travels najpóźniej do 6 tygodni przed dniem wyjazdu. W przypadku braku terminowej płatności uważa się, że klient nie dopełnił zobowiązania. Wine & Dine Travels wysyła w takiej sytuacji przypomnienie o zapłacie i klient ma szansę dokonać płatności jeszcze przez 8 dni. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w takim ostatecznym terminie, umowa zostaje anulowana w dniu upłynięcia terminu płatności. Wine & Dine Travels zachowuje sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z anulowaniem umowy.

Artykuł 2: Zmiany wprowadzane przez klienta
1.    Zmiany w rezerwacji oznaczają anulowanie potwierdzonych rezerwacji, którym towarzyszy nowa rezerwacja dokonywana przez tego samego klienta.
2.    Koszty takiej zmiany są częściowo zależne od warunków ustalanych przez usługodawcę oraz warunków wybranej taryfy. Koszty naliczane przez usługodawcę w związku ze zmianą pokrywane są przez klienta.

Artykuł 4: Wypowiedzenie umowy przez klienta
1.    W przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta, oprócz ewentualnych kosztów rezerwacji, klient ponosi także koszty związane z anulowaniem umowy.
•    W przypadku anulowania umowy do 56. dnia przed dniem wyjazdu: 35 € za osobę, maksymalnie do 25% ceny podróży.
•    W przypadku anulowania umowy pomiędzy 56. (włącznie) a 28. (wyłącznie) dniem przed dniem wyjazdu: przedpłata do maksymalnej wysokości 30% ceny podróży.
•    W przypadku anulowania umowy pomiędzy 28. (włącznie) a 14. (wyłącznie) dniem przed dniem wyjazdu: 60% ceny podróży.
•    W przypadku anulowania po 14. (włącznie) dniu przed dniem wyjazdu: 80% ceny podróży.
•    W przypadku anulowania w dniu wyjazdu lub później: pełna cena podróży.

Artykuł 5: Wypowiadanie umowy przez Wine & Dine Travels
1.    W przypadku niedopełnienia przez klienta zobowiązań dotyczących należnych płatności, Wine & Dine Travels ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, co nie umniejsza prawa Wine & Dine Travels do żądania zapłaty ceny podróży powiększonej o odsetki i koszty.
2.    W innych przypadkach Wine & Dine Travels ma prawo do wypowiedzenia umowy podróży wyłącznie w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności i wyłącznie ze skutkiem natychmiastowym. Wine & Dine Travels bezzwłocznie poinformuje klienta pisemnie lub telefonicznie o wypowiedzeniu umowy oraz przekaże uzasadnienie.
3.    Jeżeli umowa wypowiadana jest przez Wine & Dine Travels z powodu siły wyższej, klient nie ma prawa do zadośćuczynienia ze strony Wine & Dine Travels.

Artykuł 6: Zawieranie umowy podróży
1.    Umowa podróży zawierana jest po zaakceptowaniu przez klienta oferty Wine & Dine Travels.
2.    Treść umowy zawarta jest w ofertach Wine & Dine Travels oraz pisemnie potwierdzonych zmianach i uzupełnieniach.
3.    Stwierdzone błędy (literowe) i pomyłki w treści publikacji Wine & Dine Travels nie są wiążące.
4.    Wine & Dine Travels nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia, foldery i inne materiały informacyjne rozpowszechniane przez strony trzecie.

Artykuł 7: Realizacja podróży
1.    Wine & Dine Travels uprawniona jest do realizacji umów podróży.
2.    W celu umożliwienia poprawnej realizacji podróży klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wszystkimi zaleceniami Wine & Dine Travels i/lub jej przedstawiciela. Klient ponosi także odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek swoich niedozwolonych zachowań, które oceniane są na podstawie wytycznych zachowania dla klientów.
3.    Klient stwarzający uciążliwości lub przeszkody uniemożliwiające poprawną realizację podróży lub klient, który w poważnym stopniu utrudnia lub może utrudnić realizację podróży może zostać przez Wine & Dine Travels wykluczony z udziału w (kontynuacji) podróży, jeżeli Wine & Dine Travels uzna, że obecność takiego klienta zagraża należytej realizacji umowy podróży. Wszelkie koszty wynikające z takiej sytuacji i wykluczenia  klienta z podróży ponoszone są przez klienta, o ile możliwe jest obciążenie go odpowiedzialnością za skutki powstałych przeszkód lub uciążliwości. Zwrot ceny podróży, lub jej części możliwy jest wyłącznie w sytuacji, jeżeli klienta nie można obciążyć odpowiedzialnością za zaistniałe sytuacje prowadzące do jego wykluczenia z podróży.
4.    Klient zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadamiania usługodawcy i/lub Wine & Dine Travels lub jej przedstawiciela na miejscu w sposób pisemny lub inny o wszelkich uchybieniach w realizacji umowy podróży stwierdzonych w miejscu pobytu. Jeżeli uchybienie takie nie zostanie usunięte w określonym czasie, klient powinien skontaktować się z oddziałem głównym Wine & Dine Travels.
5.    Jeżeli klient nie dopełni któregoś z powyższych zobowiązań, nie dopełni go w wymaganym terminie lub nie dopełni go w całości, Wine & Dine Travels uprawniona jest do obciążenia go ewentualnymi kosztami dodatkowymi realizacji umowy powstałymi na skutek niedopełnienia zobowiązań przez klienta.

Artykuł 8: Dokumenty podróżne
1.    W chwili wyjazdu, jak również w czasie trwania podróży klient ma obowiązek posiadać przy sobie wszystkie wymagane dokumenty, takie jak ważny paszport lub dowód osobisty, a także wymaganą wizę, dowody szczepień i prawo jazdy.
2.    Jeżeli w chwili wyjazdu z Polski lub w czasie trwania podróży okaże się, że klient nie posiada wymienionych dokumentów podróżnych lub dokumentów pozwalających na przekraczanie granicy, Wine & Dine Travels zachowuje sobie prawo do wykluczenia klienta z dalszego udziału w podróży. Wine & Dine Travels nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego wykluczenia z podróży. Wszelkie związane z tym koszty ponoszone są przez klienta.
3.    Jeżeli klient nie może wziąć udziału w (całej) podróży z powodu braku wymaganego ważnego dokumentu, wszelkie związane z tym koszty ponoszone są przez klienta, chyba że Wine & Dine Travels pisemnie zobowiązała się do dostarczenia wymaganego dokumentu, a zatem za jego brak odpowiedzialność ponosi także Wine & Dine Travels.

Artykuł 9: Odpowiedzialność i siła wyższa
1.    Wine & Dine Travels zobowiązana jest do realizacji umowy podróży zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami klienta, jakie może on posiadać na podstawie umowy.
2.    Jeżeli podróż nie przebiega zgodnie w wymienionymi w punkcie 1 oczekiwaniami, klient zobowiązany jest do jak najszybszego zawiadomienia o tym danego usługodawcę.
3.    Przez siłę wyższą rozumiane są niecodzienne i nieprzewidziane okoliczności, skutki których – niezależnie od woli osoby, która się na nie powołuje i powziętych środków zapobiegawczych – były niemożliwe są do uniknięcia.

Artykuł 10: Informowanie
1.    W chwili zawierania umowy podróży lub w niedługim czasie po jej zawarciu Wine & Dine Travels udziela klientowi informacji dotyczących możliwości zawarcia ubezpieczenia od kosztów anulowania umowy i/lub ubezpieczenia podróżnego.
2.    Niezależnie od powyższego, klient ma obowiązek zasięgnięcia koniecznych (uzupełniających) informacji u właściwych placówek i sprawdzenia przed wyjazdem, czy są one nadal aktualne.

Warunki dodatkowe dotyczące tanich linii lotniczych
Wine & Dine Travels nie ponosi odpowiedzialności za ceny podróży lotniczych i gwarancje udzielane przez tanie linie lotnicza, takie jak Ryanair, Easyjet, Wizzair lub inne linie lotnicze. Rezerwacja postrzegana jest jako usługa dla klienta uzyskującego pakiet podróżny. Ewentualne zmiany cen w chwili rzeczywistej rezerwacji ponoszone są przez klienta. W przypadku anulowania pakietu podróżnego nie jest możliwy zwrot kosztów przelotu. Wszelkie potencjalne spory z tanimi liniami lotniczymi należy rozpatrywać bez pośrednictwa Wine & Dine Travels. Koszty naliczane przez Wine & Dine Travels za rezerwację obejmują wyłącznie opłaty za operacje na kartach kredytowych i czynności administracyjne. Koszty te w żaden sposób nie wiążą Wine & Dine Travels z tanimi liniami lotniczymi.

Wine & Dine Travels

Nasze biuro Wine & Dine Travels specjalizuje się w organizowaniu luksusowych podróży po całym świecie Jeśli podróżować, to z klasą. Jadąc z nami, jesteście Państwo otoczeni komfortem i non-stop w centrum naszej uwagi.

Wysyłamy Państwa do najpiękniejszych zakątków świata, a Państwo będziecie wyłącznie oddawać się przyjemnościom.

Biuro Wine & Dine Travels jest zrzeszone w Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym GGTO (numer członkowski 1223).

Adres
Herengracht 420
1017 BZ Amsterdam
Holandia
T   +31 (0)20 244 1620
E   info@winedinetravels.pl

Wine & Dine Travels

Kontakt

  • Czy mają Państwo pytania odnośnie podróży? Czy szukają Państwo pomocy przy organizacji wyjazdu?

    Ten formularz ma na celu żądanie informacji bez zobowiązań.

    Wypełniając poniższy formularz mogą Państwo niezobowiącująco zadać nam wszystkie pytania. Państwa dane będą użyte wyłącznie do kontaktu w sprawie Państwa zapytania.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.